1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Sơ đồ tổ chức & Đơn vị thành viên

DANH MỤC TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC/ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

NAG – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
NAA – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa Chi nhánh Hà Nội
NAE – Công ty cổ phần Điện tử Nagakawa
NAD – Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng
NAH – Công ty cổ phần Nagakawa Thành phố Hồ Chí Minh
KLW – Công ty cổ phần May KLW Việt Nam
IDT  –  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Nagakawa
QCC – Kiểm soát chất lượng 

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved