1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 29/04/2022

  Nghị quyết HĐQT

 • 26/04/2022

  Báo cáo tài chính ĐVCT quý 1/2022

 • 19/04/2022

  Báo cáo thường niên năm 2021

 • 30/03/2022

  Đính chính Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

 • 30/03/2022

  Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

 • 13/02/2022

  Biên bản -Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 • 10/02/2022

  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 - Định hướng và kế hoạch năm 2022

 • 29/01/2022

  Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch

 • 29/01/2022

  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved