1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 29/04/2022

  Nghị quyết HĐQT

 • 30/03/2022

  Đính chính Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

 • 30/03/2022

  Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

 • 18/02/2022

  Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng

 • 28/01/2022

  Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự

 • 23/11/2021

  Công bố thông tin về tỷ lệ SHNN tối đa và Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu

 • 11/10/2021

  Biên bản nghị quyết Hội đồng quản trị

 • 07/10/2021

  Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 • 04/10/2021

  Biên bản họp hội đồng quản trị vv góp vốn tại NAD

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved